Substitute Teacher

מוצאים ממלא מקום - בקליק.

The "Substitute Teacher" system helps schools find replacement teachers, in reasonable timing, suitable for specific age groups and subjects.

אלי חולי
איש חינוך והוראה הביא אלינו את הרעיון של "מורה להחלפה" אותו החל לפתח במאיץ של EdStart.
ביחד עם אלי חקרנו את אופן הפעולה הקיים כיום בבתי ספר ואפיינו את המערכת, כך שתוכל לתמוך ולסייע במציאת מורים להחלפה.

 
The challenge

Teacher absences affect the continuity and quality of teaching and learning processes.

Today, schools are unable to promptly locate suitable replacement teachers for the age group and subject, and as a result, many valuable hours of study are wasted.

The "Substitute Teacher" site contains a large database of high quality replacement teachers, cataloged according to availability, proximity to the school, age group and profession.
בתי הספר יכולים בזמן קצר ובתפעול ידידותי ופשוט לאתר מורים מחליפים זמינים, 
המתאימים לשכבת הגיל והמקצוע ולבחור את המורה המתאים ביותר על פי קורות החיים, תעודות, המלצות ותעודת יושר.
המורים המחליפים יוכלו לסמן אילו מקצועות וימים מתאימים להם להחלפה ולקבל הודעות כאשר משבצת זמן מתאימה להם מתפנה.
Our solution
יצאו אתנו לדרך
תכנית ייחודית לאומית של משרד החינוך, בשיתוף מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, עמותת תעשיידע והאיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות (IATI), אשר שמה לה למטרה לזהות מיזמים טכנולוגיים חינוכיים יוצאי דופן ופורצי דרך, להעצים את עשייתם ולאפשר להם לגדול ולהשפיע באופן נרחב על מערכת החינוך